โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลนในจังหวัดกระบี่400 คน

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลนในจังหวัดกระบี่400 คน

17 ต.ค.2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

พ.ต.ท.ม.ล. กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯสยามบรมราชกุมารี” โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สระมุนี นายอำเภอปลายพระยา และ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางสายตาเข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ ได้ยกทัพทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตามค่าสายตาให้แก่ผู้สูงวัย

นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2524 มีภารกิจในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ที่มารดาคลอดแล้วทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของเด็กก่อนจะส่งเด็กเข้าสู่สถาบันครอบครัว ทั้งครอบครัวผู้ให้กำเนิดและครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เกี่ยวกับการตัดแว่นให้ผู้สูงวัยว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ทรงเล็งเห็นว่า หากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้า หรือต้องเลี้ยงหลาน แต่ตามองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ทางมูลนิธิฯ จึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานให้บริการตรวจสายตาและประกอบแว่นแก่เด็กยากไร้และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดทำโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” และขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือในการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้ ด้อยโอกาสและต้องดูแลเด็กด้อยโอกาสและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดจัดโครงการระยะแรกเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการได้  ปัจจุบันได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการต่ออีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่   31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี มูลนิธิฯ จึงบูรณาการ การจัดโครงการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ ช่วยคัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และมีปัญหาทางด้านสายตาเข้ารับบริการ ทั้งนี้ คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาของห้างแว่นท็อปเจริญจะออกให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย  เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 400 คน และจะประกอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยทุกคนตามค่าสายตาที่เป็นจริง

โครงการดังกล่าวจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s