กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนตำบลห้วยยูงเทิดไท้องค์ราชันสู่ชุมชนเข้มแข็ง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสานนโยบายเปิดโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันสู่ชุมชนเข้มแข็ง

(วันนี้)เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 พ.ย. 60 นาย สุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน เปิดโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพเสริมแล้ว ยังเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันของตำบลห้วยยูง โดยมีนาย ไพรรัตน์  ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง,นาย วินัย มากสม นายก อบต.ห้วยยูง และนาย วาริน สองเมือง ผอ.สนพ.กระบี่ ตลอดจนประชาชนและกลุ่มแม่บ้านให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่างเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงได้ถวายพระราชสมัญญาแก่พระองค์ ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีนโยบายขยายผลโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์ รวมทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย ซึ่งศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดกระบี่ที่จะเปิดเพิ่มเติมทั้ง 10 แห่งนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ได้พัฒนาให้ช่างมีความรู้หลากหลาย ทั้งในส่วนของการซ่อมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าภายในอาคาร การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรด้วย จึงน่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก นาย สุทธิ สุโกศลฯกล่าว

นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการ สนพ.กระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงตลอดทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านเกษตรกรรมมีรายได้หลักจาก 2 ภาคส่วน คือ/ 1. ภาคการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีรายได้เป็นลำดับ 4 ของประเทศ/ ประมาณ 84,000 ล้านบาท 2.ภาคการเกษตรมีปาล์มน้ำมัน ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและมีทรัพยากรที่สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วยมี 3 กิจกรรมหลัก  คือ1. กิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริม 2.กิจกรรมเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน / 3) กิจกรรมให้บริการประชาชน

และเนื่องด้วยตำบลห้วยยูงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการเกษตร/ ประชานชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมัน และ สวนยางพารา/ หลังจากการประกอบอาชีพดังกล่าวแล้วก็จะมีเวลาว่าง /นายกองค์การบริหารตำบลห้วยยูง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้/ โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่/เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนตำบลห้วยยูง ในส่วนกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการขยายผล/โครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน/ โดย สนพ.กระบี่ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ตามแผนงานเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์/การขยายผลโครงการนี้ใช้หลักคิด คือ “การทำงานต้องให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน” (win win)/ จากแนวคิดดังกล่าวเมื่อไปหารือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น/ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง/ทุกแห่งตอบรับเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมายทั้ง 8 อำเภอ/ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 10 แห่ง/ ส่ง จนท.เข้าฝึกอบรมแห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน/ ฝึกอบรมใช้เวลา  20 วัน (ซึ่งถือว่านานมากสำหรับหน่วยงานที่ต้องเสียคนทำงานไปถึง 2 คน แต่ท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญส่งจนท.เข้าฝึกครบตามหลักสูตร)/ สำหรับเป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561/ สนพ.กระบี่ ตั้งเป้าว่าจะร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 10 แห่ง /โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง เป็นการเปิดศูนย์ช่างฯเพิ่มเติมเป็นแห่งแรก

เหตุผลในการเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันเพิ่มเติม คือ

1.      เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”/ที่ทรงเป็นพระผู้มีอัจฉริยะภาพทางด้านการช่างเป็นอย่างสูง

2.      เพื่อขยายผลโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ให้มีจำนวนมากขึ้น/ เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนที่อยู่ห่างไกล เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

3.      เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ : กระแสใต้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s