อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสทท.อีกสมัย

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสทท.อีกสมัย

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมสมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 เนื่องจากคณะกรรมชุดเก่าได้หมดวาระลงในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 พร้อมเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานฯคนเดิมเป็นต่ออีกสมัย ไปในคราวเดียวกันด้วย
โดยมีนายพรหมโชติ ไตรเวช ตัวแทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายวิบูลย์ คั้งกิตติภาภรณ์ ตัวแทนจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจรัญ อ้นมี ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่ออีกหนึ่งสมัย พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่
สาขาวิชาชีพ

 • นางกชกร โขนงนุช
 • นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
 • นายโสพนา บุญสวยขวัญ
 • นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ
 • นายพรต เสตสุวรรณ
 • นายเจริญ วังอนานนท์
 • ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
 • นายสุเทพ อารมณ์รักษ์
 • นางสุกัญญา จันทร์ชู
 • นายธวัชชัย เงยเจริญ
 • นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ
 • นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา
 • ว่าที่ร้อยตรีเอนก นุรักษ์

สาขาเขตพื้นที่

 • น.ส.อำไพ ไชยพิจิตร
 • นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล
 • นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข
 • นายเสมอ จินดาพงษ์
 • นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์
 • นายวสันต์ กิตติกุล
 • นายสินธ์ไชย วัฒนาศาสตร์สาธร
 • นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์
 • นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร
 • นายกฤษ ศรีฟ้า
 • นายสามารถ เจริญฤทธิ์
 • นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจ์น

คณะกรรมการสามัญ

 • นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์
 • นายกฤช โรจน์เสถียร
 • นายจักรกฤษณ์ ศีลาเจริญ
 • นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
 • นายกงกฤษ หิรัญกิจ
 • นายวิจิตร ณ ระนอง
 • นายสมทรง สัจจาภิมุข

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณสมาคมต่างๆ คณะกรรมการ สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทุกท่านที่มารวมเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และกรุณาเลือกผมให้กลับมาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกวาระหนึ่ง ซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยในครั้งนี้ ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีท่ีสุดแล้วก็จะไม่มีการแบ่งแยกว่าส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เราจะรวมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน เรื่องการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนมีความเป็นเอกภาพเพราะเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ พร้อมขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

ขณะเดียวกันเรายังมีงานที่สานต่อจากสมัยที่แล้วอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร เรื่องของการร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในคณะเดียวกันอนาคตข้างหน้า เราจะร่วมกันขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เรื่องการท่องเที่ยวเราจะร่วมกับรัฐบาล แล้วจะประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เรา MOU ไว้กับอพท. เรื่องการตลาดเชื่อมโยงต่างประเทศ เราจะรวมขับเคลื่อนกันไปในสมัยหน้านี้ครับ

Cr.http://www.thewaynews.com/

จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s