กระบี่สร้างเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตน้ำมันอย่างยั่งยืน

630กระบี่สร้างเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตน้ำมันอย่างยั่งยืน

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่สร้างเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรแกนนำศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตน้ำมันอย่างยั่งยืน ได้แก่กลุ่มเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานปาล์มน้ำมันอำเภอ และเกษตรกร แกนนำศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันชุมชนตำบล  ซึ่งมีจำนวน 100 คน จากตัวแทนทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ซึ่งแกนนำศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันชุมชนตำบลเหล่านี้จะ ได้นำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงยืนยาว

ซึ่งจังหวัดกระบี่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดของประเทศ ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต มีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากกว่า 22,000 ครัวเรือน มีเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ 2-5 ไร่ จนถึงผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทมหาชนมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่ มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน และองค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมันที่ครบวงจรที่จังหวัดกระบี่ ที่พร้อมจะให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทั้งในและต่างจังหวัด ได้เข้ามาเรียนรู้จนอาจจะเรียกได้ว่าเมื่อกล่าวถึงปาล์มน้ำมันจะต้องนึกถึงจังหวัดกระบี่

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน คือคุณภาพปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ยวปาล์มดิบรวมทั้งต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ย เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยาว ดังนั้นในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะหากมีการบริหารจัดการผิดพลาดไปในช่วงแรกก็จะมีผลต่อการให้ผลผลิตในช่วงต่อไปของปาล์มน้ำมันการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การใช้ปุ๋ย จะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะกำหนดว่าการจัดการสวนมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย

เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการใช้ปุ๋ย ในปริมาณมาก พบว่าค่าใช้จ่ายมากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นต้นทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อใส่ให้ปาล์มน้ำมัน สาเหตุหนึ่งที่ปาล์มน้ำมันต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตทั้งปี

การใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมันจำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะหากมีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยกว่าความต้องการของปาล์มน้ำมัน ก็จะทำให้ ผลผลิตลดลง ในทางตรงกันข้าม หากมีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไป ก็จะทำให้สิ้นเปลือง เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต นอกจากปริมาณของปุ๋ยที่เหมาะสมแล้ว ความเหมาะสมของสัดส่วนปุ๋ยแต่ละชนิดก็มีความสำคัญ เช่นเดียวกับการใช้ปุ๋ยเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทำให้สัดส่วนของความต้องการปุ๋ยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตลดลงได้

ซึ่งปัจจุบันการใส่ปุ๋ยพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณอาหารที่มีอยู่ในพืช เพื่อให้ทราบถึงความต้องการปริมาณและชนิดของธาตุอาหารที่มีในพืชว่าเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตหรือไม่ หากทราบข้อมูลดังกล่าวจะทำให้มีการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยได้ประมาณ 20-30% และจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ แกนนำศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันชุมชนตำบล ได้นำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่ก็จะประสบผลสำเร็จและก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s