คณะผู้ศึกษาการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการขยายกำลังผลิต โรงไฟฟ้ากระบี่ เตรียมนำข้อเสนอจากการทำ ค.๒

กฟผคณะผู้ศึกษาการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังผลิต โรงไฟฟ้ากระบี่ เตรียมนำข้อเสนอจากการทำ ค.๒มากำหนดเป็นมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เสนอชุมชนในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-วิชาการ (ช.อสค-ว.) กล่าวว่า ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จำกัด โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โครงการท่าเทียบเรือบริเวณโรงไฟฟ้า และ โครงการท่าเทียบเรือบริเวณสะพานช้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๖) ซึ่งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ (ค.๒)มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยกำหนด วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวม ๒ วิธี ประกอบด้วย

วิธีที่ ๑ การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลมุ่งเน้นกลุ่มประชาชน ในพื้นที่ศึกษาภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการโดยให้ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน และตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สภาพสังคม-เศรษฐกิจและสุขภาพ ในปัจจุบันของประชาชน ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบ จากการดำเนินโครงการ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

วิธีที่ ๒ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินและจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยกำหนดการจัดประชุมกลุ่ม ทั้งในเขตอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

                ช.อสค-ว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำคัญจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ได้จากการทำ ค. ๒ สามารถสรุปได้ดังนี้ ๑) ด้านนโยบาย มีประเด็นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงร่วมกัน การกำหนดจุดจอดเรือ เส้นทางการเดินเรือ มาตรการป้องกัน ได้แก่แก้ไขผลกระทบและการจ้างงานของชุมชน ๒) ด้านเทคนิค มีประเด็นเกี่ยวกับความชัดเจนของเหตุผลในการสร้างโรงไฟฟ้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า เส้นทางการเดินเรือ รายละเอียดลักษณะโครงการ ความเชื่อมั่นต่อ กฟผ. และโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบัน๓) ด้านสิ่งแวดล้อม มีประเด็นเกี่ยวกับความวิตกกังวลและผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ สุขภาพอนามัย คุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง ความรับผิดชอบเมื่อเกิดผลกระทบ รวมทั้งผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน ๔) ด้านมาตรการชดเชยและประโยชน์ของชุมชน มีประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและชดเชยรายได้ ที่ชาวบ้านสูญเสียจากการประมง การขยายเขตกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า แผนพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ช.อสค-ว. กล่าวในตอนท้ายว่า คณะผู้ศึกษาจะได้รวบรวมประเด็นทั้งหมดในทุกๆ การประชุม เพื่อกำหนด เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นรูปธรรม นำเสนอชุมชนในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s