กรมทรัพยากรทางวทะเลและชายฝั่ง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน

คลื่นกัดเซาะชายฝั่งกรมทรัพยากรทางวทะเลและชายฝั่ง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน เผยพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากที่สุด คือชายฝั่งตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่  อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรต่อปี รองลงมาคือแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน  จ.พังงา และ หาดปากเม็งจ.ตรัง เตรียมหาทางสร้างแนวป้องกัน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556  ที่ห้องประชุมปกาสัย  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  นางสุกาญจนวดี  มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ได้เป็นประธานในการเปิดโครงกาจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน  ครั้งที่ 2

เพื่อประมาณ สภถานภาพและแนวโน้มการกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างเป็นระบบ จากอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  เพื่อหาทางป้องกันและแก้ในพื้นที่วิกฤต6 พื้นที่  คือกระบี่ ตัง  พังงา ภูเก็ต  ระนอง และสตูล   โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ผู้แทนองค์กรเอกชนในพื้นที่ศึกษา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

นายวุฒิชัย  เจนงาน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า  ปัญหากัดเซาะชายฝั่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ภาวะเรือนกระจกทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น คลื่นลมแรงประกอบกับกิจกรรมที่มนุษย์ทำขึ้นทำให้เกิดผลกรทบต่อชายฝั่ง เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง   ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยในระดับจังหวัด  รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจในช่วงปี 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555

พบว่าพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ความยาว 1,093 กิโลเมตร  ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง  พังงา  ภูเก็ต  ระนองและสตูล ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 57 พื้นที่   แยกออกเป็นชายฝั่งบริเวณแผ่นดินใหญ่ 45 พื้นที่ และบริเวณเกาะต่างๆ 12 พื้นที่   โดยพบว่าพื้นที่ที่วิกฤตเสี่ยงภัยระดับรุนแรงมากที่สุด3 อันดับ คือ   อันดับแรก พื้นที่ ชายฝั่งตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่  อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรต่อปี  อันดับที่2 คือพื้นที่ แหลมปะการัง-บ้านหลาโอน  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  และหาดปากเม็ง  ต.ไม้ฝาด อสิเกา  จ.ตรังซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นพื้นที่สำคัญ ระดับประเทศ และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ  ตลอดจนเป็นพื้นที่ชุมชนและทรัพยากรที่มีคุณค่าในเชิงท่องเที่ยว

สำหรับแนวทางการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้น คือจะต้องมีการก่อสร้างแนวป้องกัน เพื่อลดความรุนแรงของการกัดเซาะ   โดยทางคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักเกณฑ์พิจารณาแนวทางของโครงสร้าง   อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ หรือกระทบน้อยที่สุด  เช่น การใช้วัสดุที่มีความคงทน   และดูดซับพลังงานคลื่นได้ดี   และต้องเป็นวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ค่าบำรุงรักษาต่ำ และที่สำคัญต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่นด้วย

ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s