นายก อบต.ไสไทย ยึดหลักธรรมาภิบาล 10นโยบายเร่งด้วย 4ปี ต้องทำให้ได้ ต้องรับประชาคมอาเซียน คนตำบลไสไทยต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

กระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายก อบต.ไสไทยบังหราบ หง้าฝา นายก อบต.ไสไทย  ยึดหลักธรรมาภิบาล 10นโยบายเร่งด้วย 4ปี ต้องทำให้ได้ ต้องรับประชาคมอาเซียน  คนตำบลไสไทยต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

นายหราบ หง้าฝา นายกอบต.ไสไทย กล่าวว่า ในฐานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยผู้นำท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนาตำบลไสไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในทุกๆ  ด้านทุกระบบ  โดยจะเน้นถึงประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลไสไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนชนสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคนของเราต้องพร้อม  ตามสถานการของโลก  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม  สิ่งที่เราหลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญนั้นคือประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ ดังนั้นการทำงานของ อบต.ไสไทย ซึ่งเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวางเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้า

                อบต.ไสไทยมีพื้นที่ประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 12,320 คน  นับถือสาสนาอิสลาม  70 % นับถือศาสนาพุทธ 30 % มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ป่าพรุช่องสามแก้ว  ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ สุสานหอย 75 ล้านปี และวัดไสไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่อย่างตำบลอ่าวนาง เพราะฉะนั้นการทำงานหรือการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องการใช้ชีวิตของคนสองตำบล ทั้งในเรื่องของการทำมาหากิน วิถีชีวิต การคมนาคม และอื่นๆที่เกิดที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน การพัฒนาท้องถิ่นจึงได้กำหนดนโยบายไว้ 10 นโยบายด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดและพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558

1.นโยบายพัฒนาระบบบริหารการจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  โดยพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนในตำบลไสไทย

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  จัดให้มีการกระจายอำนาจ  การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลไสไทย  ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  อย่างถูกต้องและทั่วถึง สนับสนุนส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว และสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในทุกๆด้าน

2.นโยบายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ พัฒนาและฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และ  สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของตำบล เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้เองในท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มผลิตผลและลดต้นทุนการผลิต

4.อนุรักษ์และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าพรุ  ป่าชายเลนและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชน   ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ส่งเสริมปลูกป่าชุมชน  เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว   รวมทั้งจัดระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะในตำบล

5.ส่งเสริมด้านศาสนา  การศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ตำบลให้มีความยั่งยืนอยู่คู่ประชาชนตลอดไป ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลและรักษาไว้ซึ่งความเอกลักษณ์ของท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทางศาสนาทุกศาสนาเพื่อให้ประชาชนในตำบลไสไทยได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาระดับตำบล และเครือข่ายศูนย์กีฬาตำบลระดับหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมเยาวชน  ประชาชน  ให้ได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนส่งเสริมให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สนามกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนลานกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารายการต่างๆและเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่น

6.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไสไทยให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ สนับสนุนส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและอนามัยให้แก่ประชาชนในตำบลไสไทย  เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ   เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการขจัดปัญหายาเสพติด  ทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา

7.ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ  และกลุ่มองค์กรต่างๆ  ในตำบล  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  และผลิตภัณฑ์ชุมชนสนับสนุนส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

8.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ก่อสร้างปรับปรุง  ระบบคูระบายน้ำในชุมชน  เพื่อแก้ปัญหาระบบระบายน้ำและเพื่อรองรับความเจริญของชุมชนต่าง  ๆ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน  และถนนทุกสายในตำบลไสไทย  โดยก่อสร้างถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนบุกเบิกถนนสายเศรษฐกิจ  เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดและเพื่อสะดวกต่อการสัญจร  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลไสไทยปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ  เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว     โดยจะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่   เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึง สนับสนุนการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคให้เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก  เพื่อการประมงพื้นบ้าน  และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล  เชิงอนุรักษ์และสุขภาพ

9.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย โดยสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การศึกษาอาชีวศึกษา   การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอื่นๆ  ให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน  เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมการสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส

10.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุของตำบลไสไทย  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุคนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์    เด็ก   เยาวชน   สตรี    และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในฐานะนายกอบต.ไสไทยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจ  จากพี่น้องประชาชนในตำบลไสไทย  ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย   ผมจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ตามนโยบายที่วางเอาไว้ด้วยความสามารถและจะปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  จากทุกๆ ฝ่าย  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ราชการและพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s