สัมมนาเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูปสัญจร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ประเทศ ผู้เข้าร่วมงานบางตา เล่นเอาคุณเก้าอี้ขาวเต็มห้องสัมมนา

จัดนิทรรศการสัญจร และสัมมนาเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูปสัญจร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ประเทศ  ผู้เข้าร่วมงานบางตา เล่นเอาคุณเก้าอี้ขาวเต็มห้องสัมมนา

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมนพรัตน์ธารา  โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา  รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ  อ.เมือง จ.กระบี่  นายประสิทธิ์  โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ คณะนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ซึ่งเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูปสัญจร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ประเทศ

ซึ่งเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)  ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่  ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จัดขึ้น เพื่อหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยคจากการสัมมนาในครั้งนี้ แต่จากภาพที่ปรากฏมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียงไม่ถึง 100 คน ที่เหลือเป็นเพียงเก้าอี้ขาวเต็มห้องสัมมนาที่เตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง

 

นายประสิทธิ์  โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า ในที่ประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า จังหวัดกระบี่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นประธาน เปิดงาน นิทรรศการสัญจรและสัมมนาเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของประเทศและการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข เป็นเรื่องที่หน้ายินดีกับภาคเอกชน โดยเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ซึ่งดำเนินการภายใต้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (หรือ กกร.)  ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่รวมของสถาบันภาคเอกชนหลักของประเทศ   ได้ให้ความสำคัญและดำเนินโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้  ร่วมกับสถาบันภาคเอกชน 5 สถาบัน คือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

การริเริ่มดำเนินการของภาคเอกชน จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำของประเทศและต่อต้านคอร์รัปชั่น และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของการพัฒนาประเทศถ้าประเทศไหนมีปัญหาด้านนี้น้อยแสดงว่าประเทศนั้นมีคุณภาพการพัฒนาประเทศที่ดี ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ เรื่องของความเหลื่อมล้ำ ยังเป็นปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมือง ระหว่างผู้คนในสังคม  หากเราไม่สามารถลดปัญหานี้ได้  แนวโน้มเรื่องนี้ก็จะมีผลกระทบมากยิ่งขึ้น   ด้วยมีข้อสังเกตว่า ทุกวันนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้กลายเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างผู้คนในสังคม

และจะนำไปสู่การ คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายประเทศชาติ หากไม่เร่งแก้ไขประเทศไทยจะเข้าสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการรณรงค์จัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยจัดตั้งเป็นภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่น และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพที่สำคัญคือ เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจทั้งปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ และผลไม้ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มที่สำคัญของประเทศ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

จังหวัดกระบี่จึงกำหนดวิสัยทัศน์เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของประเทศ และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สอดคล้องกับพันธกิจของจังหวัดกระบี่ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินการพัฒนาจังหวัดตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

เป็นที่น่ายินดีที่ทางหอการค้าจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ หอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการสาธิตการ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ซึ่งเป็นการทำนาผสมผสานเน้นเกษตรชีวภาพ ตรงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของจังหวัดกระบี่ที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการสาธิตดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของชาวกระบี่ต่อไป

จากนั้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวขอบคุณ เครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำเรื่อง “โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของประเทศและการต่อต้านคอร์รัปชั่น มาเผยแพร่ในการสัมมนา  การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการทำโครงการเพื่อสังคมที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง   ภาคเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือและขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ถึงแม้จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่น้อยนิด ที่เหลือเคยคุณเก้าอี้ที่นั่งฟังผมพูดโดยที่ไม่ส่งเสียงและขยับตัวแม้นิดเดียวขอขอบคุณ คุณเก้าอี้จริงที่เข้าร่วมการสัมมนาอย่างตรงเวลาและตามคำเชิญของ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่  ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทราบว่า จากการที่ได้มีการตกลงในที่ประชุมให้ หอการค้าจังหวัดกระบี่ เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่   จำนวน 50 คน ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดกระบี่  จำนวน 50 คน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน  ซึ่งจากภาพที่ออกมาถือว่าขายหน้ามากในการจัดสัมมนาครั้งนี้  นอกจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาก็เป็นบุคคลที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี ต่อไปจัดสัมมนาขอให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยจะได้ไม่อายแขก VIP ที่เชิญเข้าร่วมสัมมนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s