รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร สัมมนาสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร เปิดสัมมนาโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 25 ต.ค.55 ที่หอประชุม อาคาร 1  วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ นาวาอากาศเอกสุทธิ โภคะสุวรรณา  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร เปิดสัมมนาโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย  โดยมีนายอุเทน ตัณตรีบูรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ  มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร อปพร.มูลนิธิเข้าร่วมจำนวน 100 คน

นาวาอากาศเอกสุทธิ โภคะสุวรรณา  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่า   เนื่องจากเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอุทกภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงคม  เพื่อเป็นการป้องกันภัยล่วงหน้าทางกระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งมีนโยบายให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห้งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัย เพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้การจัดการสัมมนาโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการสัมมนามีการซักซ้อมการรับข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย การให้ความช่วยเหลือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคอยเฝ้าระวังภัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติในพื้นที่ให้กับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแจ้งเตือนภัยไปยังพื้นที่แต่ละแห่งลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ใช้เวลาระหว่างวันที่ 25-26  ต.ต. 55ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ การฝึกซ้อมการรายงานเหตุการณ์และการแจ้งเตือนภัยของเครือข่ายศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ พร้อมรับชมนิทรรศการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s