โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียน Seri Indera Natonal Primary School รัฐปะลิศประเทศมาเลเซียเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาแบบครบวงจรรับเปิดเสรีอาเซียน

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียน Seri Indera Natonal Primary School
รัฐปะลิศประเทศมาเลเซียเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาแบบครบวงจรรับเปิดเสรีอาเซียน

วันที่ 26 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมาน
แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียน Seri Indera Nationnal Primary School รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC) ระหว่าง คณะผู้บริหารโรงเรียน Seri Indera Nationnal Primary School รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559

นายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี่ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรมด้านภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาการเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาวิวัตน์ให้ผู้เรียนรู้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันจากแผนแม่บทดังกล่าว ได้ขับเคลื่อนผ่านนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม สพป.กระบี่ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จึงร่วมกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อสนองนโยบายด้าน อาเซียน ในประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 4 ให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารครบทุกโรงเรียน และให้สถานศึกษาขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ภาษามาลายูกลาง หรือภาษาอื่นเพื่อการสื่อสาร
นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.กระบี่ กล่าวว่าขณะนี้โรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ ได้จัดทำหลักสูตรภาษามาลายูกลาง ( บาฮาชามาลายู) และดำเนินการสอนนำร่องในโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2555 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองไทร อำเภอคลองท่อม โรงเรียนบ้านเกาะจำ โรงเรียนบ้านแหลมกรวด อำเภอเหนือคลอง และโรงเรียนบ้านบากัน อำเภออ่าวลึก และในระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นโรงเรียนนำร่อง ได้เลือกโรงเรียน Seri Indera Natonal Prmary School รัฐปะลิศ ประเทศมาเลเซีย เป็นโรงเรียนคู่พัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา ครู และให้ความรู้ทางวิชาการ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s